? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice– został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice z dnia 31.07.2017r. (Zarządzenie Nr 338/2017)

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach
przy ul. Zamkowej 12

Kontakt telefoniczny:
33 87 91 715

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

W Punkcie Dyżuruje :
Psycholog w każdy wtorek od 12.00 do 19.00
Pracownicy socjalni: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
środa – 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00Gdzie szukać pomocy, jeśli doświadczasz przemocy ?

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z tego stanu potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie.

Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb: psychologa, prawnika, policjanta , lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy razem. Na taką formę pomocy możesz liczyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

W Urzędzie Gminy w Spytkowicach możesz uzyskać bezpłatną poradę prawną.

Dodatkowe informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach osobiście lub telefonicznie 33 87 91 715

PRZEMOC W RODZINIE

Doświadczasz przemocy domowej? A może jesteś jej świadkiem? Zadzwoń na:
- infolinię: 800 – 120 - 002. Informacja o Pogotowiu "Niebieska Linia"
Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Osoby doznające przemocy mogą uzyskać pomoc kontaktując się bezpośrednio z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej – z pracownikami socjalnymi: w godz. pracy ośrodka od 700-1500, tel. 33 87 91 715 oraz z dzielnicowym Posterunku Policji w Spytkowicach tel. 662 288 993 668 012 258.
Pomoc prawną i psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy (Radocza, ul. Dworska 9).
Bliższe informacje na temat działalności OIK w Radoczy można uzyskać na stronie internetowej : www.oik-radocza.pl oraz pod numerem telefonu (33) 873-10-01

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra poszczególnych osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jest działaniem:
 • zamierzonym - (a więc wykluczające jakąkolwiek przypadkowość, którą tłumaczy się często sam sprawca, jak również otoczenie);
 • wykorzystującym przewagę siły sprawcy - (może to być przewaga fizyczna, psychiczna, ekonomiczna);
 • naruszającym prawa i dobra osobiste ofiary - (sprawca pozbawia ofiarę zarówno rzeczy materialnych, pozwalających jej na uniezależnienie się od niego, jak i poczucia wartości i godności, czyniąc siebie jedyną osobą uprawnioną do wypowiadania opinii, aż po odmowę podstawowych praw i potrzeb);
 • powodującym cierpienie i szkody (zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym. To ofiara jest osobą, która ponosi wszelkie konsekwencje przemocy, aż po ryzyko utraty zdrowia i życia).

 • Formy i rodzaje przemocy :
 • przemoc fizyczna – jest działaniem powodującym uszkodzenia ciała, lub niosącym takie ryzyko np. popychanie, szarpanie, szturchanie, ciągnięcie, klapsy, duszenie, krępowanie ruchów itp.
 • przemoc psychiczna – jest naruszeniem godności osobistej poprzez obrażanie, krytykowanie, wyzywanie, straszenie, szantażowanie, obwinianie, krzywdzenie zwierząt, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie, lekceważenie itp.
 • przemoc seksualna – jest naruszeniem intymności przez zmuszanie osoby do aktywności seksualnej lub do niechcianych praktyk i pieszczot o charakterze seksualnym, np. gdy osoba nie jest świadoma lub obawia się odmówić.
 • przemoc ekonomiczna – jest naruszeniem własności poprzez jej niszczenie; pozbawianiem środków do życia, lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne dla życia potrzeby, np. zabieranie pieniędzy, zaciąganie pożyczek i zmuszanie do spłacania długów, sprzedawanie osobistych bądź wspólnych rzeczy bez uzgodnienia.
 • zaniedbanie – jest naruszeniem obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, uniemożliwienie dostępu do zaspokajania podstawowych potrzeb.


 • Przemoc w rodzinie jest przestępstwem !!!

  art. 207 k.k. – znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny;
  art. 191 k.k. – stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu;
  art. 197 k.k. – doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności.
  art. 189 k.k. – pozbawienie człowieka wolności;
  art. 210 k.k. – porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny;
  art. 211 k.k. – uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru;
  art. 200 k.k. – obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wbrew takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania;
  art. 208 k.k. – rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju;

  Procedura " Niebieskie Karty "

  Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:
  - jednostek pomocy społecznej,
  - komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - policji,
  - oświaty,
  - ochrony zdrowia
  w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

  Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą !!!

  Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta A". Rozpoczęcie procedury następuje w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec członków rodziny, lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, lub dokonanego przez świadka przemocy w rodzinie.

  Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury „Niebieskie Karty” (na podstawie § 11-16 ww. rozporządzenia)

  Pracownik socjalny:
  - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - udziela informacji o:
     a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,
     b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie,
     c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, schronienie w całodobowej placówce dla ofiar przemocy w rodzinie;
  - może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
  - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - udziela kompleksowych informacji o:
     a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,
     b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie,
     c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Funkcjonariusz Policji:
  - udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy;
  - organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie (np. środki przymusu bezpośredniego i zatrzymanie);
  - przeprowadza z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne,
  - przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;
  - podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające.

  Przedstawiciel ochrony zdrowia:
  - udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

  Przedstawiciel oświaty:
  - udziela kompleksowych informacji o:
     a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,
     b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie
  - organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  - może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
  - udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie.

  Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek