? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że 11 listopada br. Rada Gminy podjęła uchwały, które mają wspomóc funkcjonowanie Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących Gminę Spytkowice.

Jedną z nich jest uchwała w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych i ma na celu:

  1. zwiększenie Rodzinom Wielodzietnym dostępności do zajęć edukacyjno - rozwojowych dla dzieci i młodzieży,
  2. umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej,
  3. wzmacnianie kondycji Rodzin Wielodzietnych.
Uchwała określa, że pod pojęciem Rodzina Wielodzietna należy rozumieć rodzinę ( także rodzinę zastępczą ), zamieszkałą na terenie Gminy Spytkowice ( dzieci i co najmniej jedno z rodziców posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Spytkowice), składającą się z rodziców ( jednego rodzica ) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów.

Jeżeli spełniają Państwo wyżej wymienione kryteria, serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku załączonego do niniejszego pisma, który pozwoli każdemu z członków Rodziny Wielodzietnej na otrzymanie karty uprawniającej do:

  1. 50 % zniżki od obowiązujących opłat za korzystanie przez dzieci i młodzież z zajęć edukacyjno - rozwijających organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach,
  2. 50 % zniżki od obowiązującej opłaty za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego mających charakter usług opiekuńczo- bytowych,
  3. 50% zniżki od obowiązujących opłat za korzystanie przez dzieci i młodzież z usług w zakresie małej poligrafii mających charakter pomocy szkolnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach,
  4. 80% zniżki od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zbieranymi w sposób selektywny ) na każde trzecie i następne dziecko,
  5. korzystania ze zniżek zaproponowanych przez Przedsiębiorców, którzy zadeklarują chęć współpracy - wykaz na stronie internetowej: www.gops.spytkowice.net.pl.

Mamy nadzieję, że wybiorą się Państwo do Urzędu Gminy, złożą wniosek i będą korzystać z uprawnień, jakie karta da zarówno dzieciom, jak i Wam Rodzicom. Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach lub na stronie internetowej: www.gops.spytkowice.net.pl.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że zaproponowane w tej formie wsparcie nie rozwiąże wszystkich problemów z jakimi borykają się Rodziny Wielodzietne, ale na pewno będzie to znacząca pomoc. Liczymy również na przedsiębiorców, którzy dobrowolnie mogą przystąpić do programu i mamy nadzieję, że odpowiedzą pozytywnie na nasze zaproszenie do partnerstwa w tym programie, a Rodziny zyskają liczne bonifikaty.

Każdy rodzic wie, że wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca i do tego bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny. Ale są też ogromne plusy - większa rodzina to także więcej miłości okazywanej nam przez pociechy, której życzymy i serdecznie całą Rodzinę pozdrawiamy.Załącznik:
WNIOSEK O WYDANIE KARTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek