? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Szacujemy, że w gminie Spytkowice programem tym objętych zostanie około 1465 dzieci, a łączna kwota przyznanych świadczeń na rok 2016 tj. od kwietnia do grudnia 2016r. dla tych rodzin może wynieść 6.592.500,00 zł.
W Gminie Spytkowice jednostką odpowiedzialną za realizowanie ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 +” będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach mający swoją siedzibę w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 (obok policji). Wnioski o wypłatę świadczenia Rodzina 500+ będzie można składać od wtorku do piątku każdego tygodnia. W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku wnioski o wypłatę świadczenia 500+ przyjmowane będą w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w sali wykładowej w godzinach: wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-15.30; środa w godzinach 8.00-17.00 oraz w soboty tj.: 09 kwietnia 2016r. , 23 kwietnia 2016r. , 7 maja 2016r oraz 14 maja 2016r.; w godzinach 8.00-13.00.

W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji prosimy aby do każdego wniosku dołączyć:
  1. Kserokopię dowodów osobistych rodziców (oryginały do wglądu)
  2. Kserokopię aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu)
  3. Kserokopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany (oryginały do wglądu)
  4. Nr konta bankowego
  5. Numery PESEL członków rodziny
Do wniosku o wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko prosimy dodatkowo dołączyć:
  1. Kserokopię Pit 11, Pit 40 lub innych za 2014 rok (oryginały do wglądu)
  2. Kserokopię ewentualnych świadectw pracy od 2014 roku (oryginały do wglądu)
  3. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło osiągnięcie dochodu
  4. Kserokopię wyroków sądowych o przysądzonych alimentach lub rozwodzie. (oryginały do wglądu)
  5. Inne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej bądź rodzinnej.

Na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Gminy Spytkowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach zamieszczane będą informacje na temat realizacji programu 500+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek