? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Podstawa prawna

Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź.zm.)

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 992 z póź. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 3 stycznia 2013 r. poz. 3)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183 poz. 1234)

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn zm)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 123 poz. 836)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek