?? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. przyjmowane są od dnia 1 września 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114).


WAŻNE !!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że osoby pobierające zasiłek rodzinny, którym przyznano dla dzieci urodzonych w 2011r. dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 zobowiązane są do poinformowania tut. Ośrodka o fakcie uczęszczania bądź nie uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2016/2017 do klasy "0".

Nadmienia się, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Spytkowice, informuje, iż w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielane są bezpłatne konsultacje prawne dla osób korzystających z pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w zakresie sporządzania wniosków, pozwów, przygotowywania pism i itp.

Z porad prawnych można korzystać w każdy poniedziałek i środę, w godzinach uprzednio ustalonych z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Osoby chętne do skorzystania z konsultacji prawnych proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny (pod nr 8791 715) w celu ustalenia terminu spotkania.

ZAPROSZENIE
na grupę wsparcia
TEMBLAK

Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca
od godziny 16.00 do 18.00
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9

Adresaci: rodzice, opiekunowie, którzy chcą:
- Dowiedzieć się jak sobie radzić z problemami wychowawczymi dziecka
- Wspólnie z innymi rodzicami znaleźć rozwiązanie dla bieżących problemów szkolnych i domowych
- Uzyskać wsparcie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci
- Wymienić się doświadczeniami dotyczącymi wychowania

Więcej informacji można uzyskać:
- osobiście w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9, 34- 100 Tomice,
- telefonicznie pod numerem telefonu 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

Aktualności

16 wrzesień 2015 - Zmiany w kwotach niektórych świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od 01.11.2015r. ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń rodzinnych

16 wrzesień 2015 - Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego– świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

16 wrzesień 2015 - Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 - informacja

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016, trwający od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. przyjmowane są od dnia 3 sierpnia 2015 r.

16 wrzesień 2015 - Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016, trwający od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. przyjmowane są od dnia 1 września 2015 r.

22 sierpień 2015 - Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - Stypendia

Od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

28 kwiecień 2015 - Nabór wniosków do projektu Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Projekt zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

24 marzec 2015 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Asystenta Rodziny" w pomocy społecznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Agnieszka Księżopolska - Spytkowice
Pani Agnieszka Księżopolska spełniła wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko "Asystenta Rodziny" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

4 marzec 2015 - Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko Asystent rodziny w ramach umowy zlecenia.

Informujemy, że w wyniku wstępnej rekrutacji tj. analizy złożonych dokumentów określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko pracy, wymagania formalne spełniły i zostały zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji kandydatki

17 luty 2015 - Nabór na stanowisko Asystent rodziny w ramach umowy zlecenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny (umowa -zlecenie).
Termin naboru: 27.02.2015 r. ( do godz. 14.00 )

10 październik 2014 - Nabór na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia.

9 wrzesień 2014 - Zaproszenie do składania ofert cenowych – Kurs obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia „Kursu obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych” w ramach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

25 sierpień 2014 - Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

5 sierpień 2014 - Zaproszenie do składania ofert cenowych – na przeprowadzenie szkolenia z obsługi kasy fiskalnej i punktów obsługi sprzedaży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia „Szkolenia z obsługi kasy fiskalnej i punktów obsługi sprzedaży” w ramach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

17 lipiec 2014 - Nabór wniosków do projektu pn. Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Projekt zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

4 lipiec 2014 - Zaproszenie do składania ofert cenowych – na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia KURSU PRAWA JAZDY KAT. B w ramach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

2 czerwiec 2014 - WYBÓR OFERTY - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cenę :Przeprowadzenia audytu zewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

13 maj 2014 - ZAPYTANIE O CENĘ - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z zamiarem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

25 marzec 2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE UBEZPIEZENIE NNW

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku zaprasza do złożenia oferty na: Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników projektu POKL „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”.

12 marzec 2014 - Nabór na stanowisko Psychologa - wynik naboru.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Psychologa w ramach umowy zlecenia wybrany został: Pan Sebastian Uznański zamieszkały w Krakowie

25 luty 2014 - Nabór na stanowisko Psychologa.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko Psychologa w ramach umowy zlecenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek